Regulamin sklepu internetowego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem hochelgroup.pl prowadzony jest przez spółkę BUDEX – KAM Sp. z.o.o adres: ul. Częstochowska 6, 26-065 Micigózd, NIP: 959 19583 94,
2. Niniejszy regulamin określa zasady:
a) zawarcia oraz realizacji umowy Towarów prezentowanych w sklepie: hochelgroup.pl.
b) świadczenia na rzecz Klientów usługi polegającej na założeniu oraz utrzymywaniu konta Klienta oraz umożliwienia korzystania z formularza Zamówienia.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
4. W celu realizacji wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, Klient powinien dysponować:
(1) komputerem, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu;
(2) przeglądarką internetową: Mozilla Firefox, Explorer, Opera, Google Chrome, Safari ; (3)włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies (4) aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu internetowego może być również uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java lub Java Script.

II. DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym: hochelgroup.pl.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – BUDEX – KAM Sp. z o.o., posiadająca adres miejsca dystrybucji: ul. Częstochowska 6, 26-065 Micigózd
adres poczty elektronicznej: sklep@hochel-group.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) zapewnienie Konta oraz jego utrzymywanie w ramach Sklepu,
c) usługa interaktywnego formularza Zamówienia
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie jest bezpłatne i odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim
materiałów.
4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia przez Formularz Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego opcji:
„Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
b) w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
6. Klient ma również możliwość założenia indywidualnego Konta. Założenie konta nie jest obowiązkowe, ale ułatwia składanie zamówień. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru opcji „Usuń konto”.
7. W celu założenia Konta niezbędne jest:
a) wypełnienie formularza Rejestracji przez Klienta polegające na podaniu Loginu, którym jest adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.
b) wyboru indywidualnego Hasła,
c) zatwierdzenie hasła poprzez naciśnięcie opcji „Załóż konto” przez Klienta.
8. Po zrealizowaniu przez Klienta czynności wskazanych w pkt 6, otrzyma on od
sprzedawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą dokonanie Rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. Po akceptacji linku aktywacyjnego zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi konta.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych ze sposobu płatności wybranego przez Klienta.
3. Sprzedawca dokonuje Sprzedaży Produktów w Sklepie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień lub Konta.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówień następuje poprzez jego wypełnienie, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem Zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem. Niniejszy e-mail jest równoznaczny z oświadczeniem Sprzedawcy o zawarciu umowy.
6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta za pomocą Konta, wybranie sposobu zapłaty i dostawy, a następnie naciśnięcie opcji „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty” na Koncie wyświetlona zostanie informacja o sposobie dokonania płatności. Jest ona równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o zawarciu umowy.
7. Pracownik Sklepu może skontaktować się z Klientem, w celu dodatkowego
potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia
i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania Zamówienia z jego numerem.
8. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.
9. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość
Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym powiadomi Klienta e-mailem.
10. Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: ceny, koszt dostawy i sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów.
11. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
12. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
14. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług.
2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Kupujący jest informowany o łącznej cenie Produktów wraz z opłatą za ich dostarczenie oraz ewentualnie innymi obciążającymi go kosztami, która związane są ze złożonym zamówieniem.
3. Sprzedawca udostępnia sposób płatności poprzez:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy:  (przedpłata)
Sprzedawcy: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A
nr. Rachunku 8519301800-26300626 03 83 0003
b) płatność online poprzez serwis Przelewy24
4. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży
5. Produkt zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie do 7 dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7. W sytuacji niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, wskazanym w pkt.3 Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

VI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Sklep realizuje zamówienia dotyczące wyłącznie dostawy Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy realizowane zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich tylko na terenie Polski.
4. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Częstochowska 6, 26-065 Micigózd.
5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Łączny czas kompletowania i dostarczenia Produktu wynosi od 1 do 10 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 3-5 dni Robocze (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze w
godz. 8:00- 15:00 według zaplanowanej trasy przez firmę przewozową, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
6. Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki w terminie ustalonym przez firmę kurierską.
7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktu wynosi od 1 do 3 dni Roboczych.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
9. W skład BigBag (opakowanie) o masie 1 ton wchodzi 980 kg  towaru + paleta 20 kg.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres:
Magazyn BUDEX KAM sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 6
26-065 Micigózd
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hochel-group.pl.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, do oceny wad fizycznych towar należy dostarczyć do siedziby Sklepu na adres: Częstochowska 6; Micigózd 26-065 Piekoszów na koszt Kupującego.
5. Nie podlegają reklamacji różnice w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym wynikające z różnic tonacji kolorystycznej kamienia w stosunku do kamienia ze zdjęć lub próbek materiałowych. Różnice te są zjawiskiem naturalnym dla materiałów kształtowanych przez przyrodę. Różnice mogą wynikać również z ustawień parametrów monitora Klienta.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w roz. VIII pkt.5 Regulaminu.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Magazyn BUDEX KAM sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 6
26-065 Micigózd
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hochel-group.pl.
3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była Konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
7. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy
swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

Do pobrania : DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem hochelgroup.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością BUDEX KAM sp. z. o. o.; ul. Częstochowska 6, 26-065 Micigózd.
2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony hochelgroup.pl bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony hochelgroup.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawcy, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU ORAZ UŻYTKOWNIKÓW KONTA

1. Administratorem danych Klientów Sklepu oraz osób, które założyły Konto Pani/Pana danych osobowych jest BUDEX KAM sp. z. o. o. ul. Częstochowska 64; 26-065 Micigózd Piekoszów. NIP: 959-195-83-94, email: sklep@hochel-group.pl.
2. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane w/w osób będą w celu realizacji umowy sprzedaży oraz umowy korzystania z konta, na podstawie art. 6 ust 1 lit b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. (RODO).
3. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie zawartych umów (firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności elektroniczne) oraz
przepisów prawa.
4. Dane osobowe dotyczące transakcji handlowych będą przechowywane przez okres 5 lat, niezbędny do celów podatkowo-księgowych. Natomiast pozostałe dane zostaną usunięte wraz z rozwiązaniem umowy oświadczenie usługi Konta.
5. Kupujący oraz osoby korzystające z Konta posiadają prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych
b) sprostowania danych osobowych
c) usunięcia danych osobowych
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych osobowych
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży i/lub korzystania z Konta.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do:
a) zawarcia Umowy Sprzedaży i brak nie podania danych skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy lub
b) korzystania z Konta i brak nie podania danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Konta.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.
5. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu w każdym czasie.
6.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2019 r.

Rozpocznij pisanie, a następnie wciśnij Enter

Koszyk

Brak produktów w koszyku.